Chương trình Tín chỉ Nâng cao

Để được cấp bằng Cử nhân trường trung học UT High School, học sinh cần học 29 môn học với tổng 26 tín chỉ trong đó

  • 15 môn học (tương đương 12.5 tín chỉ) học sinh học trực tuyến trên website trường trung học UT High School
  • 14 môn học (tương đương 13.5 tín chỉ) Giảng viên Trường Quốc tế Nam Mỹ (American Vietnamese International School) giảng dạy
STT Tên môn học Tín chỉ Đơn vị phụ trách
1 English I  1 UTHS
2 English II  1 UTHS
3 English III 1 UTHS
4 English IV 1 UTHS
5 Algebra I 1 AVI School
6 Algebra II 1 UTHS
7 Geometry 1 AVI School
8 Pre-calculus 1 UTHS
9 Intergrated physics and chemistry 1 AVI School
10 Biology 1 UTHS
11 Chemistry 1 AVI School
12 Physics 1 AVI School
13 World Geography 1 AVI School
14 World History 1 AVI School
15 United States History 1 UTHS
16 United States Government 0.5 UTHS
17 Economics FE 0.5 UTHS
18 Physical Education 1 AVI School
19 Foreign Language/Vietnamese I 1 AVI School
20 Foreign Language/Vietnamese II 1 AVI School
21 Art I 1 AVI School
22 Communication applications 0.5 AVI School
23 Earth and Space Science 1 AVI School
24 Foreign Language/Vietnamese III 1 AVI School
25 Business Information Management 1 UTHS
26 Creative Writing 0.5 UTHS
27 Health 0.5 UTHS
28 Literary Genres or Psycology 0.5 UTHS
29 AP Satistics or AP Calculus 1 UTHS

Trang thông tin điện tử tổng hợp Trường Trung - Tiểu học Quốc tế Nam Mỹ.
Địa chỉ: 114 Trần Đình Xu, Q1, TP. HCM - ĐT: 028 7109 9776